نویسنده : س.ص ; روز شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٤; سایر مطالب

خدایا توهمانی که من می خوانم

پس کمک من هم همانی باشم که تو می خواهی