نویسنده : س.ص ; روز دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱; دل نوشته

خاطره هایم بارانی ...

آرزوهایم برباد ...

و دلم طوفانیست ...

نمی دانم چرا؟! اما انگار آسمان دلم همیشه ابریست ...

س.ص

اثر: مهدی چگنی