نویسنده : س.ص ; روز جمعه ۱۳٩۱/٥/٦; دل نوشته

هرروز در این اتاق سرد و بی روح می نشینم ، به امید روزی که بیایی و به اتاق کوچک قلبم رنگ امید بپاشی...

س.ص