نویسنده : س.ص ; روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٢; دل نوشته

خدای خوبم

کمکم کن هیچ وقت فراموش نکنم که تو چقدر خوبی...

س.ص