نویسنده : س.ص ; روز جمعه ۱۳٩۱/٥/٢٠; دل نوشته

چقدر واژه ها عجیبند! با یک واژه میشه دلی رو شکست و با یک واژه هم میشه مرهم دلی شکسته بود ... با واژه ها میشه از ته دل خندید و یا از ته دل گریه کرد. خدایا کاش این توفیق رو نصیبم کنی که باتکیه بر واژه های نیک ، نیکو بنویسم و هرگز دلی رو نشکنم...

س.ص