نویسنده : س.ص ; روز جمعه ۱۳٩۱/٦/۳;

به نام یگانه لایق پرستش

در این پست تعدادی از آثار آقای علی مودت را به انتخاب خودم قرار دادم،امیدوار بپسندید

http://s1.picofile.com/file/7479449030/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87.jpg


http://s3.picofile.com/file/7479450107/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87.jpg

http://s3.picofile.com/file/7479447525/%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%BA.jpg

http://s1.picofile.com/file/7479446876/%D9%BE%D9%84_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85.jpg

پل باستانی درفول

http://s1.picofile.com/file/7479441933/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1.jpg

آهنگر - بازار قدیم دزفول

http://s3.picofile.com/file/7479444187/%D8%A8%D8%A7%D8%BA.jpg

http://s1.picofile.com/file/7479448274/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.jpg

سابات - دزفول

http://s1.picofile.com/file/7479445913/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87.jpg

نقاش:علی مودت

دزفول