نویسنده : س.ص ; روز جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٠; دل نوشته

گوش می سپارم...

تنها جیرجیرک ها هستند که می توانند سکوت تنهایی مرا بشکنند.

سایه ها را با چشمانم دنبال می کنم...

تنها آنها هستند که می توانند همدمی برای تنهایی های من باشند.

زیرا فقط سایه و جیرجیرک تنهایی را درک می کنند و می دانند که من چقدر تنها هستم...

س.ص