نویسنده : س.ص ; روز یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٦; دل نوشته

وقتی تو نباشی دیوارها ساز سکوت می نوازند...

صدای تیک تیک بی وقفه ساعت انگار دیوانه ام می کند...

عقربه های ساعت یکصدا آوای قدم هایت را به رخ تنهایی هایم می کشند...

س.ص

http://wall.patoghu.com/file/83/600x338/16:9/%D9%BE%D8%B3-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_563225053.jpg