خدا را دوست دارم...

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اینهمه wallpaper که update  میکند.

 

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم من را log offنمیکند.

 

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همه چیز من را میداند ولی send to all

نمیکند.

 

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه میگذارد که میخواهم in visible  بروم.


خدا را دوست  دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه undo  کردن را به من

 میدهد.


خدا ا دوست دارم ، به خاطر اینکه من را install  کرده است.


خدارا دوست دارم ، به خاطر اینکه دلش را میشکنم ، اما او باز من را

 میبخشد و shut down ام نمیکند.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه password اش را هیچ وقت یادم نمیرود،

 کافیه فقط به دلم سربزنم.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هرگز گوشی اش را خاموش نمیکند.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن میدهد و شماره

اش همیشه در شبکه موجود است.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام NO response نمیدهد.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه وسط حرف زدنم نمیگوید وقت ندارم باید

 بروم یا دارم با کس دیگری حرف میزنم.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه من را برای خودم میخواد نه برای

خودش.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه وقت دارد حرفهایم را بشنود.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه پیشم میماند و من را تنها

نمیگذارد ،دوست داشتنش ابدیست.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه میتوانم احساسم را راحت به آن بگویم

 

،نه اصلا نیازی نیست بگویم ، خودش میتواند نگفته حرفم را بخواند.

 

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه به من میگوید دوستم دارد و دوست

داشتنش را مخفی نمیکند.

 

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تنها کسی است که میتوانی جلوش

بدون اینکه خجل بشوی گریه کنی  و بگویی دلت براش تنگ شده.


خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه ، میگذارد دوستش داشته باشم ، وقتی

 که میدانم لیاقت آنرا ندارم.


خدارا دوست دارم ، به خاطر اینکه از من میپذیرد که بگویم:

خدا را دوست دارم

/ 1 نظر / 15 بازدید